Archive for سپتامبر 2010

من ِ تو

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 29, 2010

ben nefret edioroum

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 28, 2010

تبارنامه ی انسان

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 27, 2010

مثنوی شرمساری

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 26, 2010

هیچ یک از این جاده ها به تو نمی رسد… می دانم…

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 25, 2010

needs more

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 24, 2010

boredom

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 21, 2010

یک صندلی کنار رویاهایم از آن تو… بنشینی… یا بروی…

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 18, 2010

درخواست

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 17, 2010

news

Posted by: مهروش داداشیان ساروی on سپتامبر 11, 2010